Adviezen

Download

A247 Advies vervoerplannen 2025 Keolis en Qbuzz

Voor een laatste jaar van een concessie zijn relatief veel wijzigingen met impact.

We geven advies over de volgende streken

 1. Amsterdam - Abcoude
 2. Uithoorn-De Ronde Venen
 3. Breukelen
 4. Woerden-Montfoort
 5. Lopikerwaard
 6. Vijfheerenlanden/Houten/Nieuwegein
 7. Kromme Rijnstreek
 8. De Bilt/Zeist/Heuvelrug
 9. Rhenen/Zuidvallei
 10. Noordvallei/Leusden
 11. Stad Amersfoort en Eemland
 12. Maarssen/Leidsche Rijn
 13. USP. Stad Utrecht
 14. Buurtbuslijnen
 15. Scholierenlijnen
 16. Nachtlijnen
Download

A246 Advies NvU aanbesteding regiotaxi

Als ROCOV Utrecht konden we gelukkig ter elfder ure advies geven.

We maakten de volgende opmerkingen:

 1. Wanneer de voeruigen met een batterijpakket worden uitgevoerd, is de kans groot dat het gewicht dusdanig is dat een busrijbewijs nodig is. Dat heeft gevolgen voor de inzet van chauffeurs.
 2. Zorg ervoor dat de venstertijden aansluiten bij die van het openbaar vervoer.
 3. Maak het mogelijk tot 24.00 uur een rit te boeken.
 4. Sluit de tarieven van verschillende regiotaxi systemen op elkaar aan.
 5. We geven criteria mee waaraan een call center zou moeten voldoen.
Download

A244 advies Buurtbus Soesterkwartier Amersfoort

Positief dat er een initiatief is om een buurtbuslijn te starten in het Soesterkwartier in Amersfoort.

Belangrijk is wel de toegankelijkheid van het materieel en de haltes op orde is. Ook in de pilotfase.

We zijn positief over de dienstregeling die gereden gaat worden qua dagen en venstertijden (07-19 uur). Deze buurtbuslijn heeft effect op lijn 1. Graag blijven betrokken om mee te denken over de toekomst van lijn 1.

Download

A243 advies Tarieven 2024

De beoogde verhoging van de tarieven met LTI stond eerst op 12,7%! Dankzij de motie Bikkers in de Tweede Kamer kan dat wijzigen in 'nul' %. De tarieven worden dan niet verhoogd. Dat stond echter nog niet in de adviesaanvraag. Daarom geven we voor nu een sterk negatief advies in afwachting van de uitwerking van de motie Bikkers.

Download

A242 advies buurtbuslijnen Keolis

Prettig dat Keolis ons advies vraagt over de buurtbuslijnen. Daar hebben wij wel ideeën over en worden graag betrokken bij de over deze lijnen.

Download

A241 advies uitvoeringsprogramma bestuursakkoord

We zijn zeer positief over het uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord Toegankelijkheid van de provincie Utrecht. Hopelijk komt het benodigde geld hiervoor ook beschikbaar.

We hebben via de provinciale klankbordgroep Toegankelijkheid al eerder meegekeken en gereageerd op eerdere versies.

Download

A240 Advies Marketingplan 2023

We wijzen erop dat het besteedbaar inkomen achteruit gaat. Daarom willen we aandacht voor het breakeven point bus-auto, specifieke gratis producten voor groepen naast ouderen en kinderen.

Laat zien dat reizen met OV duurzaam is door inzicht te geven in de ecologishe voetafdruk. Let daarbij op groepen als:

 • Werknemers die hun OV-kosten vergoed krijgen;
 • Reizigers die zelf hun OV-kosten moeten betalen;
 • Collectieve OV-contracten voor werkgevers en werknemers in het MKB;
 • Internationale studenten zonder de studenten OV-chipkaart.
Download

A238 Advies halte AFAS Leusden

Bij de aanleg van de halte AFAS in Leusden is niet de juiste procedure gevolgd. We adviseren om een halte op een nabijgelegen andere plek neer te leggen en de juiste procedure in acht te nemen.

Download

A237 Advies vervoerplannen 2024 Keolis en U-OV

Het OV verkeert in zwaar weer. In dit advies hanteren we twee algemene criteria.
1) De bedieningsvensters mogen niet worden verschraald.
2) De bediening van alle nu bereikbare dorpen en wijken blijft gehandhaafd. Daarbij
kijken we kritisch naar haltelocaties en loopafstanden.

Het is dringend gewenst de afschalingen weer terug te draaien. De vervoerders doen toezeggingen om het OV te verbeteren. Structureel gebrek aan personeel vormen echter een bedreiging hiervoor. We verwachten daarom extra inzet van de vervoerders hiervoor. Verder gaan we inhoudelijk in op de voorgestelde aanpassingen per vervoerder.

Download

A235 Advies PvE concessies Utrecht binnen en buite

We zijn positief dat er bij de overgang naar de nieuwe concessies weinig verandert, zodat de kans dat de overgang soepel verloopt groter is.

Verder zijn we tevreden dat het Programma van Eisen ruimte biedt voor aanpassingen geduren de looptijd van de concessies.

Ook wijzen we op het grote belang van toegankelijkheid van het OV en het contant kunnen blijven betalen voor reizigers.

Grote en langdurige wegomleidingen ofwel wegomleidingen met grote impact op het OV waarbij extra inzet van bussen wordt gevergd, moegen niet ten koste gaan van het reguliere OV, maar dienen ten laste te komen van het betreffende project.

Tot slot gaan we in op specifieke passages in het ontwerp Programma van Eisen Utrecht binnen en buiten.

Download

A233 Advies Tarieven 2023

De verhoging is voor 2023 extreem hoog vanwege de inflatie.

We adviseren een aantal producten te handhaven en pas uit te faseren nadat er een goed alternatief voorhanden met het nieuwe OV-betalen.

Daarnaast willen we betrokken zijn bij een aantal ontwikkelingen rondom het nieuwe OV betalen - OV Pay.

Download

A232 advies buurtbus lijn 522

Na een goede afstemming met de reizigers uit Noord-Holland wordt onze wens om Vreeland rechtstreeks te verbinden met Loenen ingevuld. Minder is dat dat er aansluitingen erop achteruit gaan.

Download

A230 Advies vervoerplannen 2023 U-OV en Kéolis

Het ROCOV drukt vooral haar zorg uit over het niet doorzetten van de BVOV in 2023. Daarnaast blijft het aantal reizigers in het OV in de provincie Utrecht achter ten opzichte van de rest van Nederland. De feitelijke beslissing over hoe het verder gaat moeten we afwachten.

Download

A229 advies verlenging concessies U-OV en streek

De provincie Utrecht is voornemens de U-OV concessie en de streekconcessie te verlengen tot december 2025. Hiertoe zijn de beide Programma's van Eisen licht aangepast en geactualiseerd.

Ons advies betreft onderwerp als lijnnummers, frequenties en bedieningsvensters, nachtlijnen, capaciteit en comfort USP-lijnen van Kéolis, betaalwijzen en reisinformatie voor de reiziger, evenementenvervoer en consumentenparticipatie.

Download

A228 Advies Ontwerp Netwerkperspectief OV 2040

In onze visie gaan we uit van een integraal netwerk voor het verbinden en ontsluiten met het openbaar vervoer. Ontsluiten mag niet ondersneeuwen. Wel onderscheiden, maar niet scheiden. Daarop geven we in deel 1 onze visie door het onderscheiden van typen verbindingen en hun bereikbaarheid voor de inwoners. In deel 2 gaan we gedetailleerd in op de verschillende corridors in het netwerkperspectief.

Download

A 227 Advies Ontwerp Nota van Uitgangspunten conce

De ambities op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid zijn reden om te adviseren de regie van de concessies bij de provincie neer te leggen.

De ontwikkelvrijheid en opbrengstverantwoordelijkheid horen in het verlengde daarvan ook bij de provincie thuis.

Tot slot gaan we in op de thema's Wendbaarheid en flexibiliteit, Duurzaamheid en Brede reizigersgroep.

Download

A225 advies tarieven 2022 U-OV en Syntus

Het ROCOV waardeert dat U-OV en Syntus met een gezamenlijke adviesaanvraag komen.

We positief dat alleen de LTI van 2,12% wordt toegepast, waardoor de tarieven gemiddelde tariefsverhoging beperkt blijft tot 1,76%. Hogere tarieven passen niet in deze tijd.

Download

A224 advies vervoerplannen 2022 U-OV en Keolis

Het ROCOV waardeert dat Syntus en U-OV voor 2022 met een gezamenlijk Vervoerplan en een gezamenlijke adviesaanvraag daarover zijn gekomen. We constateren dat de aanvraag en het Vervoerplan niet zo gedetailleerd zijn als voorheen. We moeten ons regelmatig afvragen wat er voorgesteld wordt en waarover geadviseerd moest worden.

Wat ons ook parten speelt is het gecomprimeerde proces, waardoor we onvoldoende tijd hebben gehad om te komen tot een gedegen advies.

Het blijft een gecompliceerd in deze coronatijd.

Download

A221 advies parttime abonnementen USP

We adviseren in principe positief en willen graag op de hoogte gehouden worden van de ervaringen met dit product.

Aandachtspunt 1: houd rekening met het gebruik van het OV-plus product voor reizigers met een (visuele) beperking.

Aandachtspunt 2: betrek bedrijven op Rijnsweerd bij de pilot vanwege de geografische locatie ten opzichte van USP.

Download

A222 advies vervoerplannen 2022 Qbuzz en Kéolis

Ook dit jaar moest in zeer korte tijd het advies geschreven worden, hoewel er weinig zou wijzigen ten opzichte van 2021. Echter de wijzigingen van NS zorgden voor de nodige hoofdbrekens en hebben de nodige impact op de dienstregelingen vooral van Syntus.

Download

A220 Advies kleine wijzigingen vervoerplan tweede

In het algemeen stemmen we in met de invoering van de maatregelen, die wij als tijdelijk zien.

Download

A217 Advies buurtbuslijn 509

We sturen een advies naar de provincie Utrecht met een drietal punten:

 1. Het ROCOV reageert met instemming op een routewijziging van buurtbuslijn 509 met een betere bediening van de voorzieningencentra Hamershof en De Biezenkamp.
 2. Het ROCOV dringt aan op voor de gebruiker betaalbaar ‘maatwerk' voor bewoners van zuidelijk Leusden-Centrum.
 3. Het ROCOV ziet op den duur graag dat de technische ondersteuning van de Buurtbusvereniging Barneveld Nijkerk lijn 509 overgaat naar de vervoerder in de Utrechtse concessie en dat de provincie Utrecht de verplichtingen van Gelderland overneemt.
Download

A216 Advies Lijnfolders

Ondanks de soms wisselende dienstregelingen tijdens COVID-19 pandemie moet reisinformatie van U-OV ook op papier beschikbaar blijven voor de reizigers. Immers niet iedereen kan goed overweg met computer en Internet.

Overigens is het beschikbaar stellen van reisinformatie op papier (lijnfolders) een verplichting vanuit het programma van eisen waar we U-OV op hebben gewezen.

Download

A215 Advies Tarieven 2021 U-OV en Syntus Utrecht

Het ROCOV is tevreden dat de Utrechtse tarieven in 2021 gemiddeld met niet meer dan de LTI worden verhoogd. De verdeling tussen het kilometertarief, de prijzen van de abonnementen wordt en de reiskaartjes heeft onze instemming.

Wij waarderen dat Syntus en U-OV de reiziger niet confronteren met financiële
gevolgen van de lijnenruil tussen de Utrechtse concessies. Dat geldt evenzeer voor de
wederzijdse acceptatie van Utrechtse en ‘Gelderse’ abonnementen en kaartsoorten. Een  voorbeeld van samenwerking die uitgebreid mag worden in andere richtingen.

Wij geven een positief advies over de tariefvoorstellen voor 2021.

Download

A214 Advies vervoerplannen 2021 U-OV en Syntus Utr

Het ROCOV waardeert dat Syntus en U-OV intensief samenwerken. Een lijnenruil tussen beide concessies biedt beide vervoerders gelegenheid om de exploitatie efficiënter te maken.

Andere elementen geven invulling aan de actuele en financiële ontwikkelingen vanwege de corona-crisis en zijn hopelijk van tijdelijke aard. Niemand weet nu hoelang tijdelijk zou kunnen duren, een einddatum kan door niemand worden genoemd.

Wij vinden bereikbaarheid belangrijker dan frequentie. Ook als het om kleine aantallen reizigers gaat. Dat betekent dat lijnen alleen zouden mogen vervallen of bedieningsuren worden beperkt als er een alternatief voorhanden is.

Verlaging van frequenties is acceptabel, mits er voldoende capaciteit is. Als reizigers bij de
halte moeten achterblijven moet een opschaling snel mogelijk zijn. Dat kan ook in de vorm van versterkingsritten.

In ons advies gaan we verder in op de voorstellen per lijn(enbundel).

Download

A211 Advies toegankelijkheid Trams

Door de provincie wordt gewerkt aan een protocol toegankelijkheid Trams in Utrecht.

Het ROCOV Utrecht staat op het standpunt dat de provincie Utrecht verantwoordelijkheid draagt voor de toegankelijkheid van de trams voor alle reizigers dus ook door mensen met een beperking. Bij het ROCOV bestaat enige zorg over de uitwerking voor bepaalde doelgroepen zoals gebruikers van een rollator. Deze zorg heeft zij geformuleerd in een ongevraagd advies aan Gedeputeerde Staten om het protocol Trams zodanig aan te passen dat er geen uitzonderling meer wordt gemaakt en dat ook mensen met een rollator waar nodig ondersteund kunnen worden.

Voor het ROCOV geldt dat er rondom de toegankelijkheid van trams geen sprake meer mag zijn van ‘mitsen en maren’. Daar wordt al lang aandacht voor gevraagd en zij vind daarbij steun in het door Nederland onderschreven VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York, 13-12-2006.

Download

A210 Advies U-flex Maarssen en Vijfheerenlanden

U-OV wil U-flex doorvoeren in Maarssen en Vijfheerenlanden. Gezien de onbekendheid van U-flex in die omgeving en de huidige COVID-19 situatie adviseren we om de implementatie hiervan uit te stellen tot een beter moment.

Download

A209 Advies lijn 5 / 5050 Woerden - Oudewater

We zijn verheugd dat de buurtbuslijn zo goed loopt dat deze versterkt moet worden. EEn compliment voor de buurtbusvereniging WIJ505.Wel wijzen we Qbuzz op de tarieveringsconsequenties.

Download

A205 Advies vervoerplan vervangend vervoer VRT

U-OV heeft een gedegen plan opgesteld om vervangend vervoer te regelen in de periode van het ombouwen van de regionale tramlijn Utrecht - Nieuwegein.

Ook is gedacht aan mensen met een scootmobiel die normaal gesproken met de tram mee kunnen. Voor hen is een aparte regeling waardoor ze alle haltes kunnen blijven aandoen.

Dus ikunnen we positief zijn.

Download

A202 Resultaten schouw Heuliez bus 9m

Qbuzz / U-OV heeft ons op voorhand uitgenodigd om mee te denken over de Heuliez bus 9m. In ons advies geven we wat we belangrijk vinden voor de reizigers en prioriteren we dat. Het is een lijvig stuk geworden van 11 bladzijden maar details doen er toe voor reizigers.

Download

A201 Advies Syntusflex

We zijn positief over het conept Syntusflex zoals die in Woerden rijdt. Wel vragen we aandacht voor de bediening van Zegveld.

We zijn benieuwd welke mogelijkheden Syntus ziet om Syntusflex in te zetten in Ronde Venen.

Tot slot adviseren positief om lijn 1 in Amersfoort te behouden en Syntusflex niet in te zetten.

Download

A199 Advies vervoerplan 2020 U-OV

U-OV kondigt majeure wijzigingen aan in het vervoerplan 2020. Tegenover deze voorstellen staan we erg kritisch en negatief. We vragen ons af of al deze wijzigingen nieuwe reizigers gaan opleveren, terwijl bestaande reizigers afhaken omdat hun dienstverlening er niet op vooruitgaat.

Wij zetten vraagtekens bij de aanpak van de introductie van het merk 'U-Link'. Mede omdat niet alleen het busmaterieel maar ook de infrastructuur (haltes, abri's, keteenvoorzieningen etc.) dezelfde kwaliteitsuitstraling moet hebben, wil het effect sorteren. Dat wordt niet gerealiseerd voor december 2019 en duidelijk is wanneer dat wel het geval is.

Vanwege de omvang van de voorgestelde wijzigingen is het een uitgebreid advies geworden waarin we ook per corridor/lijn ons advies geven.

Download

A198 Advies vervoerplan 2020 Syntus/Keolis

Wij hebben advies uitgebracht voor het vervoerplan 2020 van Syntus (Keolis).

het uitgebrachte advies gaat specifiek per corridor in op de voorstellen. Per corridor wisselt het advies, waarbij soms positief over de voorstellen en soms negatief. Over de invoering van een nieuwe productnaam U-link zijn we kritisch.

Download

A196 Advies verbeteren tramhaltes

Het ROCOV Utrecht adviseert welke verbetering nodig zijn voro de herinrichting van de tramhaltes.

Download

A195 advies perron A en B

Het ROCOV Utrecht adviseert de verlichting en bewegwijzering op de perrons A en B te verbeteren.

Download

A194 Advies Syntus wijzigingen per 21 april 2019

Per 19 april wil Syntus een aantal wijzigingen in de dienstregelng doorvoeren.

Wij geven de volgende adviezen:

Buurtbus 528: Het ROCOV adviseert op lijn 524 verkochte losse kaartjes op lijn 120 binnen Breukelen als ‘overstap’ te accepteren en in omgekeerde richting op lijn 524 kaartjes ‘van € 2,70 als ‘overstap' te accepteren.

Werkzaamheden Geerbrug: we vinden het onacceptabel dat reizigers geconfronteerd worden met een hoger prijskaartje naast extra reistijd en een extra overstap. We dringen aan op een creatieve oplossing of op een ruimhartige coulanceregeling.

Buurtbus 573 en 578, lijn 83, Koningsdag Amersfoort: we geven een positief advies.

Download

A193 advies interieur Ebusco, Heuliez en Setra bus

Wij hebben het interieur van de Ebusco (elektrisch), Heuliez (elektrisch) en Ebusco (diesel) bussen geschouw.

Wij geven de volgende adviezen aan U-OV/Qbuzz:

 • Let bij koop of huur van bussen op de afstand die tussen halteperron en in- of uitstap-trede zal ontstaan. Met name bij de SETRA- bus zullen er reizigers zijn die niet of moeilijk een grote spleet tussen bus en halteperron kunnen overbruggen.
 • Zorg dat reizigers met hun hulpmiddelen in de bus kunnen komen en in de bus de nodige draaiingen kunnen maken.
 • Wij adviseren bij de inrichting van het interieur rekening te houden met de ongewenste combinatie van verwarming en hulphond.
 • Voor slechtzienden is het belangrijk te horen wanneer hun uitstaphalte nadert en dat er op ‘STOP’ is gedrukt. Daarom moet de melding via de omroep en een geluid als op de stop knop wordt gedrukt altijd te horen zijn. Wij adviseren het onmogelijk te maken dat deze beide uitgezet worden, ook niet door een chauffeur.
 • Wij adviseren om geen verhogingen (podesten) te gebruiken om de stoelen op te zetten in het lage vloergedeelte. In iedere bus zou tenminste een met twee cijfers te schrijven aantal zitplaatsen op het lage vloer gedeelte moeten staan. De getoonde blauwe Heuliez bus voldoet qua stoelindeling niet aan dat aantal. Het ROCOV adviseert meer stoelen direct op de vlakke vloer te plaatsen.
 • Wij adviseren om onafhankelijk van het type bus uniforme, zichtbare en tastbare verschillende knoppen voor stop en assistentie te in te voeren en aan te brengen, om te beginnen in de drie type bussen.
Download

A192 Advies interieur Setra dieselbus

Wij hebben het interieur van de nieuwe Setra dieselbus geschouwd.

Op grond van de gedane waarnemingen dat:
- De Setra ruim naar buiten draaiende deuren heeft, zodat de afstand tussen halteperron en bus dan te groot wordt en die mensen niet of moeilijk kunnen overbruggen.
- Reizigers met hun hulpmiddelen in de bus kunnen komen.
- De plaats van de verwarming ongunstig is voor een hulphond.
- De niet uniforme plaats en uiterlijk van voor reizigers bestemde knoppen.
- Het gebruik van verhogingen (podesten) om de stoelen op te zetten in het lage vloergedeelte.
Wij adviseren de 15 meter SETRA-bussen hierop aan te passen.

Download

A191 advies interieur elektrische Setra bus

Qbuzz gaat elektrische bussen van 15 meter lengte aanschaffen. We hebben het interieur van een 12 meter elektrische Setrabus geschouwd. De inrichting van de 15 meter bus is vergelijkbaar met de 12 meter bus. Het interieur van de 12 meter bus dient behoorlijk aangepast te worden om goed toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. We adviseren bij de aanschaf van de 15 meter elektrische bussen het interieur aan te laten passen.

Download

A190 Advies SyntusFlex Woerden

Syntus gaat een Flex-systeem inzetten in Woerden. We geven advies over aankomst en vertrektijden van dit Flex-systeem zodat het goed aansluit op de tijden van de treinen in Woerden. We pleiten er voor om ook met de OV-chipkaart inclusief abonnementsvormen te kunnen betalen in het Flex-systeem, omdat het Flex-systeem deel uitmaakt van OV-systeem.

Download

A189 Advies halteplaatsen Regiotaxi

De werkgroep Regiotaxi heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de halteplaatsen van de Regiotaxi. We geven hierover advies aan de provincie Utrecht en vragen de provincie een coördinerende rol naar de wegbeheerders op zich te nemen om de kwaliteit van de halteplaatsen te verbeteren.

Download

A188 Advies Tarieven 2019 Qbuzz /Syntus

De vervoerders hebben een gemeenschapplijke adviesaanvraag Tarieven 2019 ingediend. We zijn tevreden dat de vervoerers geen compensatie vargen voor de verwachte vraaguitval vanwege de extra verhoging van de tarieven door de btw-verhoging van 6 naar 9%. We betreuren dat het Gemaksabonnement van Qbuzz/U-OV niet van start 9 december 209 van toepassing is in Vijfheerenlanden. Ons staat voor ogen dat Vijfheerenalnden geheel in het Utrechtse tarievenlandschap wordt opgenomen.

We missen duidelijkheid over de tarieven in de pilot Schalkwijk. We zien graag de adviesaanvraag tegemoet.

Download

A187 advies vervoerplan Vijfheerenlanden

De gemeenten Vijfheerenalnden maakt per 1 januari 2019 deel uit van de provincie Utrecht. Qbuzz heeft ions advies voor het vervoer in deze gemeente voor het deel van de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik.

Qbuzz zet het huidige OV in principe voort. We hebben over een aantal lijnen opmerkingen. In het bijzonder missen we de lijn 73 en betreuren de knip van lijn 90 op de Lekdijk van en naar Kinderdijk. We maken ons zorgen of knooppunt Meerkerk wel op tijd gereed zal zijn per 9 december 2019.

Kortom we zien graag een aantal aanscherpingen.

Download

A186 Advies tramhalte Merwestein

Wij adviseren Provinciale Staten van Utrecht om de tramhalte Merwestein te handhaven en in te zetten op verbetering van het gebruik van deze halte.

Download

A185 Syntus Advies kleine wijzigingen per 28 augus

We zijn positief over de gedane voorstellen voor de lijnen 298, 656, 522 en 575.

Download

A184 Advies vervoerplan 2019 Qbuzz U-OV

Er zijn voorstellen die voortkomen uit budgettaire en niet uit vervoerkundige overwegingen. De provincie zou daarom meer geld voor het OV beschikbaar moeten stellen om frequentieverlagingen te voorkomen.

In het vervoerplan missen de samenloopcorridors Utrecht - Zeist en Zeist - Amerasfoort. we hechten aan goed onderbouwde voorstellen die mogelijk al per december 2018 wordt ingevoerd.

Vervolgens gaan we per lijn / paragraaf in op de voorstellen.

Download

A182 advies vervoerplan Syntus

We signaleren dat er een spanning zit tussen het beschikbare OV budget en drukte op de weg en groei van het aantal reizigers. De provincie Utrecht roepen we op om meer financiële middelen voor het OV budget beschikbaar te stellen.

We missen plannen voor samenloopcorridors Utrecht-Zeist en Zeist-Amersfoort. Ook missen we ideeën om Leusden Zuid beter te ontsluiten.

Op diverse plekken kunnen wegbeheerders mee werken om de doorstroming te verbeteren.

We juichen de verbeteringen om de Utrecht Science Park (Uithof) beter te ontsluiten toe.

We zijn positief om een flexsysteem voor de stadslijnen in Woerden toe te passen.

Tot slot geven we onze reactie op verschillende voorstellen.

Download

A181 advies cashless aan Qbuzz -U-OV

Wij staan positief tegenover de pilot om ervaring op te doen met het invoeren van  pinnen op de bus. Wel dient rekening gehouden te worden met de onzekere reizigers. Met de pin betalen betekent dat anderen mogelijk mee kunnen kijken. Daar dient bij de plaatsing van de pinapparatuur rekening mee gehouden te worden.

Ook wordt het aantal punten waar mensen buskaartjes kunnen kopen wordt uitgebreid. Die punten dienen wel geografisch goed verspreid te zijn en zo dicht mogelijk bij belangrijke OV knooppunten te zijn.

We adviseren om het betalen met contant geld niet geheel af te schaffen.

Download

A180 brief met alternatieven voor Uithoflijn

De Uithoflijn gaat later rijden dan gepland. We hebben nagedacht over mogelijk alternatieven. Die alternatieven hebben we aangeboden aan GS van Utrecht en aan andere stakeholders als gemeente Utrecht, Qbuzz en Syntus.

Download

A179 brief reizigersbelang Uithoflijn

Door de uitstel van de ingebruikname van de Uithoflijn is het noodzakelijk om alternatieven te gaan ontwikkelen. De reizigers gaan hier immers last van ondervinden. We vragen daarom wat de plannen zijn.

Download

A177 Reactie mobiliteitsprogramma 2019-2023

De provincie stelt ons in staat om een reactie te geven op het mobiliteitsprogramma 2019-2023. de provincie utrecht is geen eiland maar heeft verbindingen met (economische) centra rond de provincie Utrecht en daarom dient hiervoor aandacht te zijn in het mobiliteitsprogramma. We geven aandachtspunten voor de onderwerpen openbaar vervoer en knooppunten. Ook willen we graag betrokken worden bij de uitwerking van het mobiliteitsprogramma.

Download

A176 Advies Tarieven OV 2018 Regiotaxi Veenweide

Wij zien de noodzaak om een aanpassing van de tarieven te doen, hoewel ouderen voortdurend met kleine prijsverhogingen te maken krijgen. We adviseren daarom positief.

Download

A175 Advies Tarieven OV 2018 RT Heuvelrug Eemland

Wij zien de noodzaak om een aanpassing van de tarieven te doen, hoewel ouderen  voortdurend met kleine prijsverhogingen te maken krijgen. We adviseren daarom positief.

Download

A174 Advies cashless

De aandacht voor de veiligheid van de chauffeurs en de reizigers waarderen wij. Echter wij staan kritisch tegenover het afschaffen van contant betalen op de bus. We willen waarborgen dat reizigers voldoende mogelijkheden hebben om kaartjes tegen contante betaling te kunnen kopen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om op een veilige manier met contant geld om te gaan die naar ons ideee onvoldoende onderzocht zijn. Wij willen graag hierover verder overleggen met Syntus.

Download

A173 advies pinnen op de bus

Wij adviseren positief over het pinnen op de bus, omdat dit een uitbreiding is van de betaalmogelijkheden voor de reizigers.

Download

A172 Advies aanbesteding regiotaxi Utrecht perceel

Het proces tot aanbesteding gaf ons geen gelegenheid tot advies op het Programma van Eisen. Ook is de weging van de aanbiedingen gewijzigd. Daarom adviseren wij iemand met een functiebeperking te betrekken bij de weging. We willen graag betrokken zijn voor het aanleveren van casussen voor de aanbesteding. Tenslotten dringen we aan op vroegtijdige betrokkenheid bij de aanbesteding van alle percelen in 2020.

Download

A167 advies tarieven 2018

Het is verheugend dat de beide tarievenplannen van Qbuzz en Syntus sterk met elkaar overeenkomen. Als ROCOV hebben we afgewogen of de relatief grote stijging van het kilometertarief bij saldoreizen wel acceptabel is. In die afweging heeft het gemeenschappelijke “tarievenhuis” tussen U-OV en Syntus een grote rol gespeeld. Uiteindelijk is dit laatste voor het ROCOV belangrijker, ook al vanwege het risico dat dit als grote winstpunt verloren zou kunnen gaan.

Het ROCOV adviseert positief over de uitgangspunten in de Tarievenplannen, over de gemaakte keuzes en over de hoogte van de voorgestelde tarieven. Wel spreekt het ROCOV nadrukkelijk de wens uit om in 2019 en 2020 (uiteraard afhankelijk van de dan actuele randvoorwaarden) het kilometertarief voor saldoreizen te ontzien (zoals dat in 2018 o.a. met de tarieven voor abonnementen gebeurt).

Download

A166 advies servicelijnen 14, 15 en 16

Wij waarderen het initiatief voor het realiseren van servicelijnen. Wel vragen we aandacht voor de toegankelijkheid van het reservematerieel. Dat is niet optimaal. Meer publiciteit zal meer reizigers trekken voor deze lijnen. We doen drie suggesties voor verbetering van de huidige dienstregeling om meer reizigers te trekken.

Download

A165 Advies vervoerplan 2018 Syntus

Wij waarderen de wijze van samenwerking en brainstormen met Syntus. We hopen op voortzxetting hiervan ondanks mogelijke verschillen van inzicht.

Het eerste half jaar van 2017 kende een buitengewoon moeilijke start en kon op de weg niet waargemaakt worden wat was toegezegd. We waarderen de creatieve manier waarop Syntus naar oplossingen heeft gezocht.

We geven vervolgens in het advies per lijn onze opmerkingen voor zover we die hebben.

Download

A162 Resultaten schouw validators Qbuzz

Op verzoek van de provincie Utrecht hebben wij een advies uitgebracht over de plaatsing an validators in de bussen van Qbuzz.

Download

A164 Advies Vervoerplan 2018 U-OV

Qbuzz (U-OV) heeft ons het vervoerplan 2018 aangeboden voor advies. hier geven we enkele punt uit ons advies.

We zien graag meer buslijnen het busstation Centrumzijde aandoen dan U-OV nu voorstelt. Lijn 2 dient meer aandacht omdat het niet goed met deze buslijn. Een andere route: CS - Janskerkhof - Dom - Ledig erf - Vaartsche Rijn en terug, zou daar aan bijdragen.

Het informeren van reizigers over kortdurende omleidingen bij evenementen is een taak van de vervoerder, daarvoor dient de vervoerder wel tijdig informatie te krijgen. Het is wenselijk dat de gemeente Utrecht de vervoerder daar op aansluit.

Ook willen we adviseren over de aansluiting van de lijnen U-OV op de streeklijnen.

Wij geven een negatief advies voor de vermindering van de capaciteit op het deel waar de route wijzigt van lijn 18 tussen De Meern - Utrecht CS.

Voor het complete advies verwijzen we naar de verstuurde brief.

Download

A163 zorgen reizigers bereikbaarheid OV knooppunt

We hebben een brief aan de Gemeenteraad Utrecht gestuurd vanwege onze zorgen over de bereikbaarheid van de OV Terminal ofwel Utrecht CS vanuit alle richtingen. Er duiken steeds berichten op dat die bereikbaarheid onder druk staat. Vooral de bereikbaarheid vanuit de richting van het Moreelsepark kan 'ergenis' bij reizigers opleveren. Zij moeten een behoorlijke weg moeten afleggen om via de stationshal de tramperrons te bereiken.

Download

A161 Resultaten schouw twee Syntus bussen

Het ROCOV heeft op verzoek van de provincie Utrecht twee bussen van Syntus aan een schouw onderworpen.

in de Setra bus keken we naar het verlagen van de validator bij de middendeur, de plaats van de stopknop voor rolstoelers en de constructie van klapstoelen. Het verlagen van de validator naar 1,20m. bedieningshoogte zal op gedachte plek niet mee vallen. Mede vanwege het gebruik door rolstoelers pleiten we voor een plek van deze validator naast de middendeur. We adviseren de stopknop voor rolstoelers zo te plaatsen dat rostoelers er ook daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. Om ondoordacht gebruik te voorkomen, is een 'normale' stopknop aan te bevelen. We zijn positief over het plaatsen van klapstoelen in deze bus, maar de constructie van de klapstoelen kan verbeterd worden.

De VDL bus is een 'lagere' bus die door de tunnel bij de Klomp kan. We zijn positief over deze bus. Ook omdat er een airco aanwezig is.

 

Download

A159 advies betreffende Vervoerplan 2017 deel 2 U-

Advies betreffende vervoerplan 2017 deel 2 van U-OV.

Download

A155 Reactie op voorstel pendeldienst Catherijnesi

Op verzoek van de provincie Utrecht hebben we ons advies gegeven op het inrichten van een pendeldienst vanwege de langdurige omleiding van lijn 2. Onze voorkeur gaat uit naar variant 2 die de pendeldienst de zuidelijke binnenstad bedient. Daarbij is onze wens dat ook het station Vaartsche Rijn wordt aangedaan.

Download

A154 Resultaten schouw way finding op Utrecht CS

Op 16 december 2016 hebben we op verzoek van de provincie Utrecht een schouw van de way finding op Utrecht CS uitgevoerd. Gekeken is op welke wijze de weg kon worden gevonden van en naar treinperrons en busperrons. De rapportage is verdeeld in 5 transfers.

Download

U153 Resulaten schouw materieel Syntus

Op 29 november 2016 heeft het ROCOV op verzoek van de provincie Utrecht en Syntus 3 typen bussen van Syntus onderworpen aan een schouw. Wij plaatsen 5 opmerkingen bij de Setra 12 m. bus, 2 opmerkingen bij Rosero Midibus en 3 opmerkingen bij de buurtbus. Tot slot nog 6 opmerkingen van algemene strekking. Over het geheel genomen hebben we opmerkingen over de toegankelijkheid van de bussen voor mensen die minder mobiel zijn.

Download

A152 advies tarieven 2017 Syntus en U-OV

Het ROCOV Utrecht waardeert dat U-OV en Syntus gezamenlijk optrekken op het gebied van tarieven en producten en de voorstellen voor een belangrijk deel op elkaar aansluiten. Belangrijk is dat Syntus en U-OV wederzijds producten accepteren. Wij zien graag dat dit wederzijds accepteren van producten uitgebreid wordt naar vervoerders in aangrenzende concessies. De verhoging van het km-tarief (een van de laagste in Nederland) is acceptabel wanneer het Altijd Voordeel abonnement er bij betrokken wordt. daarnaast plaatsen we nog een aantal opmerkingen.

 

Download

A150 advies Vervoerplan 2017 deel 1 U-OV

Het ROCOV Utrecht heeft advies uitgebracht op het Vervoerplan 2017 dat betrekking heeft op het eerste half jaar van 2017. Per lijn geven we ons advies /aanbeveling / opmerking.

Download

A149 Schouw materieel Syntus

Het ROCOV Utrecht heeft een schouw gehouden van materieel dat Syntys mogelijke kan inzetten in de nieuwe provinciale concessie.

Download

A147 Advies A27 - A12 Ring Utrecht

Het ROCOv Utrecht adviseert RWS Nederland consequent op lokaal, provinciaal en landelijk niveau rekening te houden met studies naar het voorbereiden, het plannen en aanleggen van een spoorlijn gebundeld met de A27 van Almere via Utrecht naar Breda.

Download

A148 Advies Internetbeveiliging ritaanvraag regio

Het aanvragen van een rit met een regiotaxi kan via Internet. Wij adviseren om voor de beveiliging gebruik te maken van een wachtwoord, dat eenvoudig aan te passen is.

Download

A146 PU advies tariefontwikkeling RTEH

Op verzoek van de provincie Utrecht adviseren wij te heroverwegen of de BDU bijdrage wordt afgebouwd voordat overeenstemming is bereikt met de betreffende gemeenten. 

Download

A145 Connexxion Advies omleidingen Driebergen

Vanwege omleidingen gedurende 4 maanden wegens wegwerkzaamheden aan de Hoofdstraat in Driebergen heeft het ROCOV Utrecht enkele suggesties gedaan om de hinder voor de reizigers te beperken.

Download

A144 de heer de Graaf halte lijn 111

Het ROCOV Utrecht kan instemmen met plaatsen van een halte bij de golfclub De Haar in de route van lijn 111.

Download

A143 reactie voorstel lijn 46

Het ROCOV Utrecht is tevreden dat het ROCOV Gelderland het idee volgt om het gedeelte van Nieuwegein naar Culemborg van de lijn 46 van Arriva te integreren in lijn 74 van U-OV. 

Download

A142 Advies lijn 5 en 6 Varkensmarkt in Amersfoort

Advies betreffende de routewijziging van lijn 5 en 6 Varkensmarkt in Amersfoort aan Connexxion.

Download

A141 Advies Vervoerplan 2016 deel 2 U-OV

Advies betreffende vervoerplan 2016 deel 2 van U-OV.

Download

A140 advies lijn 7

Advies betreffende routewijziging van lijn 7.

Download

A139 Reactie op mobiliteitsplan gemeente Utrecht

Reactie op het Mobiliteitsplan Mobiliteitsplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’ van de gemeente Utrecht.

Download

A138 Advies lijnen 276 en 296

Ongevraagd advies betreffende het uitvoeren van een onderzoek naar uitbreiden vertrektijden in de avond voor de lijnen 276 en 296 in de Uithof aan Connexxion.

Download

A137 Advies besteding saldi bonus - malus regeling

Advies betreffende de besteding van de saldi van de bonus / malus regeling van de Regiotaxi Eemland - Heuvelrug.

Download

A136 Advies Tarieven 2016 Regiotaxi Veenweide

Advies betreffende tarieven 2016 voor de Regiotaxi Veenweide.

Download

A135 Advies Tarieven 2016 RTEH

Advies betreffende tarieven 2016 voor Regiotaxi Eemland - Heuvelrug

Download

A134b Advies Tarievenplan 2016 U-OV

Advies betreffende het tarievenplan 2016 aan U-OV.

Download

A134a Advies Tarievenplan 2016 Connexxion

Advies betreffende het tarievenplan 2016 aan Connexxion.

Download

A133 Brief langdurige omleidingen aan Arriva NrdBr

Brief aan Arriva (Noord-Brabant) om bij langdurige omleidingen advies te vragen aan ROCOV Utrecht.

Download

A132 brief langdurige omleidingen aan SYNTUS

Brief aan SYNTUS om bij langdurige omleidingen advies te vragen aan het ROCOV Utrecht.

Download

A131 brief langdurige omleidingen aan U-OV

Brief aan U-OV om bij langdurige omleidingen advies te vragen aan het ROCOV Utrecht.

Download

A130 Brief langdurige omleidingen aan Connexxion

Brief aan Connexxion om bij langdurige omleidingen advies aan ROCOV Utrecht te vragen.

Download

A129 Advies lijn 81

Advies betreffende lijn 81 van Connexxion.

Download

A127 advies Vervoerplan 2016 1e deel U-OV

Advies betreffende het eerste deel van vervoerplan 2016 gericht op het 1e half jaar 2016.

Download

A126 advies Vervoerplan 2016 Connexxion

Advies betreffende het vervoerplan 2016. Het laatste jaar van deze concessieperiode waarin Connexxion rijdt.

Download

A125 brief betreffende lijn 75

Advies overdracht lijn 75 in verband met nieuwe concessie provincie Utrecht.

Download

A124 Advies Actualisatie Vervoerplan 2015 U-OV dee

Dit deel bevat het advies betreffende het nachtnet.

Download

A123 Advies Actualisatie Vervoerplan 2015 deel 1/2

Dit deel bevat het advies betreffende aanpassingen per 24 augustus 2015.

Download

A122 brief over directe verbinding tussen Ronde Ve

Brief over een directe verbinding tussen De Ronde Venen en Utrecht

Download

A121 Advies over lijn 156 in Soesterberg

Advies over lijn 156 door Soesterberg

Download

A120 wensen en suggesties voor vervoerplan 2016

De wensen en suggesties van het ROCOV Utrecht voor het Vervoerplan 2016 van U-OV.

Download

A118 advies Drempel Vrij abonnement

Het advies betreffende het Drempel Vrij abonnement van U-OV.

Download

A119 advies lijn 127

Het advies betreffende lijn 127.

Download

A117 Advies lijn 124 verbeteren treinaansluitingen

Het advies betreffende lijn 124 voor het verbeteren van de treinaansluitingen in Breukelen. 

Download

A116 advies extra en vervallen ritten per december

Het advies betrffende extra en vervallen ritten per december 2014 gericht aan Connexxion.

Download

A115 advies station Soest Zuid

Het advies betreffende station Soest zuid.

Download

A114 advies betreffende PvE Regiotaxi Veenweide

Het advies betreffende het Programma van Eisen voor de Regiotaxi Veenweide.

Download

A111 tarieven_Regiotaxi_2015

A111 tarieven_Regiotaxi_2015

Download

A109 mededelingen bij wijzigingen route

mededelingen bij wijzigingen route

Download

A110 signalering sneltram

Signalering sneltram

Download

A108 Advies tarieven Qbuzz & Connexxion

Advies tarieven Qbuzz & Connexxion

Download

A107 Qbuzz Lijnen 31 en 412

Qbuzz Lijnen 31 en 412

Download

A105 Brief college GS OV-loket CXX

Brief college GS OV-loket CXX

Download

A106 Advies Vervoerplan 2015 U-OV

Advies over het Vervoerplan 2015 van Qbuzz/U-OV

Download

A104 advies aanvullend Connexxion Vervoerplan'15

Advies aanvullend Connexxion Vervoerplan 2015

Download

A101 Advies Gemaksabonnement U-OV

Advies Gemaksabonnement U-OV

Download

A102 Advies uitfaseren Spitstram

Advies uitfaseren Spitstram

Download

A103 advies Connexxion Vervoerplan 2015

Advies Connexxion Vervoerplan 2015

Download

A099-Amersfoort-bezwaarschrift eenrichtingsweg

Amersfoort bezwaarschrift eenrichtingsweg

Download

A100 Advies Actualisatie per 1 september 2014 verv

Advies Actualisatie per 1 september 2014 vervoerplan U-OV

Download

A098 PU-Advies Aanbestedingsprocedure

Provincie Utrecht Advies Aanbestedingsprocedure

Download

A097 Aanbiedingsbrief onderzoek Vathorst GA

Aanbiedingsbrief onderzoek Vathorst Gemeente Amersfoort

Download

i833 Onderzoek bus Amersfoort Vathorst

Onderzoek bus Amersfoort Vathorst

Download

A096 Advies Vervoerplan vervanging sneltram

Advies over het Vervoerplan ter vervanging van de sneltram tijdens werkzaamheden komende zomer.

Download

A095 Afwezigheid loket CXX Utrecht Centraal

Advies over de afwezigheid van een loket van Connexxion op station Utrecht Centraal.

Download

A094 Advies streefbeeldennotitie aan AB BRU

Advies over de streefbeeldennotitie 2020 van BRU.

Download

Reactie streefbeeldennotitie

De eerste reactie van het ROCOV op de streefbeeldennotitie 2020 van BRU. 

Download

Verslag symposium OV zonder oogkleppen

Verslag van het ROCOV-symposium "OV zonder oogkleppen". 

Download

Presentatie Pedro Peters (RET)

Presentatie van Pedro Peters over de RET, gehouden tijdens het symposium "OV zonder oogkleppen" 

Download

Presentatie Van Hulten Gratis OV

Presentatie van Michel van Hulten over gratis openbaar vervoer, gehouden tijdens het symposium "OV zonder oogkleppen" 

Download

Presentatie Sanne Lamers (Nibud)

Presentatie van Sanne Lamers over budget en vervoer, gehouden tijdens het symposium "OV zonder oogkleppen" 

Download

Presentatie Derck Buitendijk (Berenschot)

Presentatie van Derck Buitendijk over de toekomst van het openbaar vervoer, gehouden tijdens het symposium "OV zonder oogkleppen" 

Download

A089 provincie Leusden Tabakssteeg

Advies aan de provincie Utrecht over bussen in de Tabakssteeg van Leusden.

Download

A088 Qbuzz - reisinformatieplan

Advies aan Qbuzz over de reisinformatieplan.

Download

A087 Tarieven provincie en BRU

Advies over de tarieven provincie en BRU voor het jaar 2014

Download

A084 Advies Woerden bushaltes

Advies aan de gemeente Woerden bushaltes

Download

A083 BRU-regiotaxitarief

Advies aan BRU over het regiotaxitarief.

Download

A082 Qbuzz vervoerplan 2014

Advies aan Qbuzz over het vervoerplan 2014. 

Download

A081 Connexxion-aanvullend vervoerplan

Advies aan Connexxion over het aanvullend vervoerplan 2014. 

Download

A080 Connexxion OV-chipkaart

Advies aan Connexxion over de omzetting van oplaadfaciliteiten in de bussen door oplaadpunten in winkels.

Download

A078 GVU geactualiseerd vervoerplan 2013

Advies over een geactualiseerd vervoerplan 2013 van het GVU.

Download

A079 Vervoerplan 2014 Connexxion

Advies over het vervoerplan van Connexxion voor het jaar 2014

Download

A077 Malusgelden Regiotaxi

Advies over besteding van de binnengekomen malusgelden bij de provincie Utrecht

Download

A076 provincie opheffing lijn 75

Advies over opheffing van lijn 75 in de Provincie Utrecht.

Download

A075 Servicebussen BRU

Advies over servicebussen

Download

A074 Reactie consultatieversie BRU

Reactie op de consultatieversie uitwerkingsplan BRU

Download

A073 advies ROCOV Halte Vredenburg

advies ROCOV Halte Vredenburg

Download

A072 Reactie ROCOV aan BRU inzet lage vloerbus

Reactie ROCOV aan BRU inzet lage vloerbus 

Download

Advies BRU PvE Regiotaxi

Advies BRU PvE Regiotaxi 

Download

Advies provincie tarief Regiotaxi 2013

Advies provincie tarief Regiotaxi 2013

Download

Advies Regiotaxi 2013 BRU

Advies aan BRU aangaande tarieven Regiotaxi

Download

Tarieven 2013

A068 advies aan GVU en Connexxion betreffende de tarieven voor 2013

Download

Advies uitvoeringsplan 3.0 GVU

A067 Advies aan GVU betreffende de dienstregeling voor 2013

Download

Reactie op uitgangspuntennotitie

A064 advies aan BRU- reactie op uitgangspuntennotitie

Download

Malusgelden regiotaxi Veenwiede

A063 advies over de besteding van de malusgelden van de Regiotaxi Veenweide.

Download

Vrachtwagens op busbaan

A062 Advies over vrachtwagens op de busbaan

Download

Advies halte Everdingen

A061 advies over bushalte bij Everdingen

Download

Advies vervoerplan 2013 provincie

A060 Advies aan Connexxion over het vervoerplan 2013 van de provinciale concessie. 

Download

Advies stads- streeksupplement

A058 Advies aan BRU over de voorgenomen afaschaffing van stads- en streeksupplementen. 

Download

Vragen Polsbroek

A059 Brief met vragen aan de provincie Utrecht over een langdurige omleiding bij Polsbriek en Vlist. 

Download

Advies op de aanbesteding BRU

A057 Het advies van het ROCOV Utrecht op het Programma van Eisen van de aanbesteding van het busvervoer in de Regio Utrecht. 

Download

Vervangend vervoer sneltram

A057 Advies aan GVU over vervangend vervoer tijdens de buitendienststelling van de Sneltram in Nieuwegein.

Download

Advies tarieven Regiotaxi BRU

A053 advies aan het DB van BRU over tarieven van de Regiotaxi, die volgens het ROCOV vooral voor de vrije reiziger veel te hog zijn.

Download

reactie uitgangspuntennotitie 2013 BRU

A052 een reactie van het ROCOV op de uitgangspunten van het OV van het BRU voor 2013.

Download

Advies OV-visie BRU aan algemeen bestuur

A051 reactie over de OV-visie van BRU, gericht aan het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht

Download

Advies Spoorlijn Leiden - Utrecht

A049 advies over de frequentie van de spoorlijn Leiden - Utrecht.

Download

Advies bediening Everdingen

A050 advies over de bediening van de kern Everdingen, gericht aan Arriva, Bestuur Regio Utrecht en de provincie Gelderland

Download

Advies tarieven 2012

A048 advies over de tarieven van de concessie Provincie Utrechtr en Bestuur Regio Utrecht 2012

Download

Advies haltes Vredenburg

A047 Advies aan BRU over het voornemen de haltes Vredenburg op te heffen. 

Download

Verslag inspiratiemiddag vraagafhankelijk vervoer

Verslag van de inspiratiemiddag vraagafhankelijk vervoer van 25 oktober 2011.

Download

Presentatie Mobycon - Inspiratiemiddag

Presentatie van Wouter de Jong, Mobycon, gehouden tijdens de inspiratiemiddag vraagafhankelijk vervoer.

Download

Presentatie Provincie Gelderland Inspiratiemiddag

Presentatie van Gijs Pelsma van de provincie Gelderland, gehouden tijdens de inspiratiemiddag vraagafhankelijk vervoer.

Download

Presentatie KpVV Inspiratiemiddag

Presentatie van Guy Hermans van het KpVV

Download

Advies knelpunten OV-chipkaart

A046 advies over een aantal communicatie en distributieproblemen rond de OV-chipkaart. 

Download

Advies OV-visie BRU

A045 advies over de OV-vieis van BRU. Het ROCOV schets hierin een eigen visie op het openbaar vervoer en voorziet de visie van BRU van commentaar.

Download

Reisinformatie

A044 Advies over reisinformatie in Utrecht

Download

Stations in Utrecht

A040 inventarisatie van alle stations in de provincie Utrecht.

Download

Advies Vizirisabonnement

A043 Advies over problemen bij het laden van een Vizirisabonnement.

Download

Advies Kruidvatkaartje

A041 advies over gezamelijk voordeelkaartje streekvervoerders in Nederland.

Download

Advies groepsreizen

A042 Advies over de introductie van een kaart voor groepsreizen voor kinderen tot en met 12 jaar.

Download

Advies uitschakeling NVB

A034 Advies over de uitschakeling van het Nationaal VervoersBewijs (strippenkaart).

Download

Advies uitvoeringsplan GVU/ Connexxion 2012

A037 advies op het uitvoeringsplaqn van GVU/Connexxion voor de BRU-consessie. Het advies gaat over het vervoerplan, tarievenplan, sociale veiligheidsplan en communicatieplan.

Download

Advies vervoerplan Connexxion

A035 Het ROCOV heeft Connexxion geadviseerd over het definitieve vervoerplan 2012.

Download

Advies beveiliging tramovergang

A033 Een advies over het ontbreken van beveiliging bij de tramovergang bij het Centraal Station van Utrecht. 

Download

Advies Regiotaxitarieven

A032 Het ROCOV heeft advies uitgebracht aan het BRU over de tarieven van de Regiotaxi. Het ROCOV kan zich niet vinden in de door het BRU voorgestelde tariefsverhoging van 38%. Een verhoging gelijk aan de tariefsverhoging van het nationaal vervoersbewijs acht het ROCOV acceptabel. 

Download

Reactie op concept vervoerplan connexxion 2012

A031 De reactie van het ROCOV op het concept vervoerplan 2012 van Connexxion voor de concessie provincie Utrecht.

Download

Advies buurtbustarieven

A030 Het ROCOV heeft de tarieven van de buurtbus van een advies voorzien. 

Download

Reactie breukelenonderzoek

A028 Het ROCOV heeft gereageerd op het standpunt van de provincie Utrecht inzake het Breukelenonderzoek. 

Download

Reactie uitgangspunten OV-uitvoeringsplan 2012

In dit advies wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten door middel van een reactie op de Consultatieversie uitgangspuntennotitie OV-uitvoeringsplan 2012.

Download

Advies station Breukelen

A021. Het ROCOV heeft dit onderzoek laten uitvoeren om te zien of er signalen zijn dat reizigers tevreden, of ontevreden zijn over de overstapsituatie. Reizigers is gevraagd hoe zij de huidige situatie waarderen ten opzichte van de situatie zoals deze voor 2009 bestond.

De resultaten van het door ons gehouden onderzoek zijn niet bemoedigend; reizigers waarderen de situatie duidelijk minder dan een aantal jaar geleden. Dit geldt voor reizigers die de reis al in 2008 maakten, maar ook voor geheel nieuwe reizigers. Bij invoering van de nieuwe dienstregeling in december 2008 was voorgehouden dat zowel bestaande als nieuwe reizigers er op vooruit zou gaan. Het lijkt er op dat aan beide doelstellingen niet is voldaan.

Het ROCOV adviseert de provincie om de situatie rond Breukelen grootschalig te onderzoeken. In onderstaand bestand vindt u het complete rapport.

Download

Onderzoek overstapsituatie Breukelen

Het onderzoeksrapport behorende bij advies A021.

Download

Advies uitschakeling NVB

A019 Het ROCOV Utrecht is nog niet voor het plan van de provincie Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht om de strippenkaart op korte termijn in de gehele provincie uit te schakelen ten faveure van de OV-Chipkaart. Er zijn nog teveel problemen met de chipkaart die om een oplossing vragen.  

Download

Advies toiletten in treinen

A20 Het ROCOV adviseert de Provincie Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht zich hard te maken om uitsluitend treinen in te zetten waarin zich een toilet in bevindt.

Download

Persbericht RABO-brug

De nieuwe RABO-brug aan de zuidzijde van het vernieuwde Centraal Station krijgt geen aansluiting op de perrons. Dit bleek tijdens de Raadsinformatieavond op 7 december over de plannen voor de stationspleinen van de toekomstige OV-terminal. Albert Hutschemakers van de projectorganisatie Stationsgebied (POS) deelde dit mede tot grote verassing en teleurstelling van de wijkraad binnenstad. Het ROCOV-Utrecht (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) en de Fietsersbond zijn teleurgesteld. Zij dringen er op aan dat de eerder toegezegde trapverbindingen vanuit de RABO-brug alsnog worden gerealiseerd. 

Download

Advies tarieven 2011

A017 Een advies aan Connexxion en GVU aangaande de tariefsverhoging voor het jaar 2011.

Download

Verslag inspiratiemiddag tram

Verslag van de inspiratiemiddag tram van het ROCOV-Utrecht van 26 oktober 2010.

Download

Presentatie Kracht van Utrecht - Jan Korff de Gidt

Presentatie gegeven op de inspiratiemiddag tram door Jan Korff de Gidts, van de Kracht van Utrecht

Download

Presentatie Johan Diepens

Presentatie gegeven op de inspiratiemiddag tram van 26 oktober door Johan Diepens.

Download

Advies stalling voor fietsen De Bilt

A015. Het ROCOV heeft de gemeente De Bilt ongevraagd geadviseerd om extra fietsenstallingen en een K+R-plek in te richten bij de halte "Tunneltje De Bilt" in De Bilt. Door de ligging van De Bilt is deze halte zeer belangrijk voor een snelle verbinding met Utrecht en Zeist. Voor de verbetering van de ketenmobiliteit zijn extra voorziening daarom hier volgens het ROCOV nodig.

Download

Reisinformatie in de Randstad

A014. Advies over reisinformatie in de Randstad in bus, tram en metro. Het advies is gezamenlijk opgesteld na een bijeenkomst met de andere ROCOV's in de Randstad.

Download

Uitbreiding DRIS-panelen

A013. Advies over het uitbreiden van het aantal DRIS-panelen (Dynamisch ReisInformatie Systeem) in de provincie Utrecht. Het ROCOV staat zeer positief tegenover dit initiatief van de provincie Utrecht. 

Download

Advies dalkorting OV-chipkaart

A011. Advies over het invoeren van dalkorting van 20% op de OV-chipkaart, gericht aan het Bestuur Regio Utrecht en de Provincie Utrecht. 

Download

Reisinformatie Connexxion

A012. Advies over reisinformatie van Connexxion voor het jaar 2011.

Download

Vervoerplan GVU

A010. Advies over het Vervoerplan 2011 van het GVU.

Download

Verder voorstellen

A009. Advies over de Verder-voorstellen aan deprovincie Utrecht.

Download

Eerste en laatste ritten

A008. Advies over het schrappen van eerste en laatste ritten aan Connexxion.

Download

Vervoerplan 2011

A006. Advies over het vervoerplan 2011 van Connexxion.

Download

Lijn 126

A005. Advies over voorstellen van Connexxion aangaande de lijnvoering van lijn 126.

Download

Lijn 2, 9, en 10

A004. Voorstellen lijnvoering stadslijnen Amersfoort op korte termijn. Het advies is gericht aan Connexxion.

Download

Lijn 83, 87

A003. Advies over de lijnen 83 en 87 in Veendendaal aan Connexxion.

Download

Regionale tarieven

A002 Advies over regionale tarieven aan GVU

Download

Regionale tarieven

A001 Advies over regionale tarieven aan Connexxion.